Säätiön säännöt

VALAMO-SÄÄTIÖN SR SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Valamo-säätiö sr ja sen kotipaikka on Heinävesi.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tukea Valamon luostarissa ja sen vaikutuspiirissä tai aloitteesta tapahtuvaa suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä, tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa ortodoksisen kulttuurin, ihmiskäsityksen, maailmankuvan ja elämäntavan edistämiseksi.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja järjestämällä ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja vaalimista edistäviä tilaisuuksia, toimintoja ja koulutusta, harjoittamalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä myöntämällä apurahoja tarkoitusperiensä mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja koulutukseen sekä ylläpitämällä museotoimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on 168.187,93 euroa. Säätiön varat on sijoitettava suunnitelmallisesti. Säätiöllä on oikeus järjestää rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa nimikkorahastoja ja kartuttaa muullakin tavoin omaisuuttaan sekä omistaa ja hallinta kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 §

Säätiön toimielimenä on hallitus.

6 §

Säätiöllä on valtuuskunta, joka valitsee hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan muuna tehtävänä on tukea ja antaa suuntaviivat säätiön toiminnalle. Tätä tehtäväänsä valtuuskunta toteuttaa pohtimalla kansallisen kulttuurin tilaa ja kehitysvaihetta sekä arvioimalla Valamon luostariyhteisön ja sen toimintojen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia suomalaisen kulttuurin ja hengenelämän rikastuttamiseksi.

Valtuuskuntaan kuuluu valtuuskunnan sen jäsenten lukumäärästä tekemän päätöksen mukaan 15 – 30 jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Valtuuskunnan jäseniksi voidaan valita Valamon luostarin ystäviä yhteiskunnan eri aloilta. Valtuuskunnan jäsenten valintaa valmistelee säätiön hallitus ja ennen valintaehdotuksen tekoa säätiön hallituksen tulee keskustella valinnoista Valamon luostarin johdon kanssa.

Valtuuskunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita peräkkäiseksi toimikaudeksi kerran uudestaan.

7 §

Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään toukokuussa ja muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, jos vähintään 2/3 kokouksessa läsnä olevista valtuuskunnan jäsenistä on asian käsittelyn kannalla.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä. Valtuuskunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 §

Valtuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitellään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja säätiön tilinpäätös.
  2. Esitellään tilintarkastajien kertomus säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta.
  3. Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja suoritetaan valtuuskuntaan valittavien jäsenten vaali 6 §:n mukaan.
  4. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
  5. Valitaan erovuorossa olevien tilalle uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
  6. Valitaan säätiölle kuluvaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  7. Käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
  8. Käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Säätiön valtuuskunta voi hallituksen esityksestä valita elinikäisiksi kunniajäseniksi ansioituneita Suomen kansalaisia. Kunniajäseniä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kolme (3).

9 §

Säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu 3 – 5 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan säätiön valtuuskunta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnoista tulee keskustella etukäteen Valamon luostarin johdon kanssa.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päätyttyä ja päättyy neljän vuoden kuluttua valtuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa yksi tai useampi vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita peräkkäisiksi toimikausiksi kerran uudestaan.

10 §

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

11 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien läsnä on vähintään kolme (3) jäsentä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös puhelin- tai sähköpostikokouksena. Hallituksen kokouksista ja päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi muista hallituksen jäsenistä.

12 §

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Heidän kohtuulliset matkakulunsa voidaan poikkeustapauksissa korvata. Matkakulujen korvauksesta päättää säätiön hallitus.

13 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toisen säätiötä edustamaan oikeutetun kanssa.

14 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä vuosittain seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava saman helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

15 §

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen jäsenten ja säätiötä edustamaan oikeutettujen vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Jotta muutosesitys tulisi hyväksytyksi, on se hyväksyttävä yksimielisesti kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

17 §

Jos säätiö puretaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat hallituksen päätöksellä Valamon luostarille käytettäväksi sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

18 §

Mikäli näissä säännöissä ei erikseen muuta määrätä, sovelletaan voimassa olevan säätiölain määräyksiä.

Valikko