Säätiön säännöt

VALAMO SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Valamo säätiö ja sen kotipaikka on Heinävesi.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tukea Valamon luostarissa ja sen vaikutuspiirissä tai aloitteesta tapahtuvaa suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä, tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa ortodoksisen kulttuurin, ihmiskäsityksen, maailmankuvan ja elämäntavan edistämiseksi.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja järjestämällä ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja vaalimista edistäviä tilaisuuksia, toimintoja ja koulutusta, harjoittamalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä myöntämällä apurahoja tarkoitusperiensä mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja koulutukseen sekä ylläpitämällä museotoimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on 168.187,93 euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus järjestää rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa nimikkorahastoja ja kartuttaa muullakin tavoin omaisuuttaan sekä omistaa ja hallinta kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 §

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

6 §

Valtuuskunnan tehtävänä on määritellä säätiön toiminnan suuntaviivat ja ohjata säätiön toimintaa. Tätä tehtäväänsä valtuuskunta toteuttaa pohtimalla kansallisen kulttuurin tilaa ja kehitysvaihetta sekä arvioimalla Valamon luostariyhteisön ja sen toimintojen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia suomalaisen kulttuurin ja hengenelämän rikastuttamiseksi.

Valtuuskuntaan kuuluu valtuuskunnan sen jäsenten lukumäärästä tekemän päätöksen mukaan 18 – 30 jäsentä ja korkeintaan 12 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan Suomessa asuvista Suomen kansalaisista kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita Valamon luostarin ystäviä yhteiskunnan eri aloilta.

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten valintaa valmistelee säätiön hallitus ja ennen valintaa säätiön hallituksen tulee keskustella valinnoista Valamon luostarin johdon kanssa.

Valtuuskunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen tai varajäsen voidaan valita peräkkäiseksi toimikaudeksi kerran uudestaan. Kesken vaalikautta valitun valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

7 §

Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään toukokuussa ja muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, jos vähintään 2/3 valtuuskunnan jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä. Valtuuskunnan päätökset tehdään, 17 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 §

Valtuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
  2. Esitellään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös.
  3. Esitellään tilintarkastajien kertomus säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
  5. Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja suoritetaan valtuuskuntaan valittavien jäsenten vaali 6 §:n mukaan.
  6. Valitaan säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä erovuorossa olevien tilalle uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
  7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä ja päätetään tilintarkastajien palkkioista. Tilintarkastajista yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
  8. Käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
  9. Päätetään hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksettavista matkakuluista 13 §:n mukaan, sekä
  10. Käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Lisäksi säätiön valtuuskunta voi hallituksen esityksestä valita elinikäisiksi kunniajäseniksi ansioituneita Suomen kansalaisia, korkeintaan kolme (3) kerrallaan.

9 §

Säätiön asioita hoitaa, sikäli kun niitä ei ole näissä säännöissä uskottu valtuuskunnalle, ja sitä edustaa hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla Suomessa asuvia Suomen kansalaisia.

Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan säätiön valtuuskunta. Hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnoista tulee keskustella etukäteen Valamon luostarin johdon kanssa.

Hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi alkaa kausittain valtuuskunnan kokouksen päätyttyä ja päättyy neljän vuoden kuluttua valtuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa yksi tai useampi vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita kerran uudestaan.

10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 §

Hallitus valitsee säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

12 §

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Heidän kohtuulliset matkakulunsa voidaan poikkeustapauksissa korvata. Matkakulujen korvauksen suuruuden määrää säätiön valtuuskunta.

13 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

14 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä vuosittain seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava saman helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

15 §

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallituksen esityksestä säätiön valtuuskunta. Jotta muutosesitys tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4:n valtuuskunnan kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

17 §

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat valtuuskunnan päätöksellä Valamon luostarille käytettäväksi sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

Valikko